Зразок (бланк) позовної заяви про визнання недійсним рішення про відмову в реєстрації суб’єкта господарювання

Додав cadaver | Червень 17, 2009

До ____________ суду _______________

___________________________________

                  (найменування суду)

Позивач: ___________________________

                         (найменування Позивача)

місцезнаходження: ___________________

номер засобу зв’язку _____________________

адреса електронної пошти _______________

Код ЄДРПОУ: _______________________

____________________________________
   
(номер засобу зв’язку, адреса електронної
                  пошти, якщо такі є)

 

Відповідач: _________________________

                             (найменування Відповідача)  

місцезнаходження: ___________________

номер засобу зв’язку _____________________

адреса електронної пошти ________________

Код ЄДРПОУ:   _______________________

Посада і місце служби службової особи _______________________________

____________________________________
    
(номер засобу зв’язку, адреса електронної
                     пошти, якщо такі є)

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ РІШЕННЯ __________ ПРО ВІДМОВУ В РЕЄСТРАЦІЇ _____________ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Державне мито: ______________________

 

Рішенням Установчих зборів _________________ від “___” ____________ ______ р., на яких були присутні всі засновники, а саме: ____________________ _______________________________________, на підставі взаємної згоди було прийнято рішення про створення _________________________________________

______________________________________________________________________

(вид господарського товариства)

______________________________________________________________________.

(найменування)

У відповідності з цим рішенням були підготовлені та подані для державної реєстрації до __________________________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування відповідача)

“___” ____________ ____ р. усі необхідні документи, а саме:

1. ______________________________________________________________.

2. ______________________________________________________________.

3. ______________________________________________________________.

___________ _________________________ від “___” ____________ ____ р.

                            (найменування відповідача)

N ____ нам було відмовлено в реєстрації ___________________________________

                                                                                  (найменування, вид господарського товариства)

Коментувати →

Зразок (бланк) статуту приватного підприємства.

Додав lilumi | Червень 17, 2009

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство “_______________________________ _ ______”, надалі – “Підприємство”, створене за рішенням громадянина України ___________ ________________________________________________, паспорт серії __________ N __________________ виданий __________________________________________.

Адреса постійного місця проживання: _____________________________________ ______________________________________________________________________

на підставі Господарського кодексу України, Закону України “Про підприємництво” та   інших   нормативно-правових актів України.

1.2. Підприємство засноване на приватній власності.

1.3. Повне найменування підприємства: _______________ _ ______________ ______________________________________________________________________.

Скорочене найменування: _________________________________________.

1.4. Підприємство є юридичною особою: має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, виступати в суді, третейському суді як позивач, відповідач, третя особа.

1.5. Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і основні оборотні засоби, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки із своєю назвою та інші реквізити.

1.6. Статусу юридичної особи підприємство набуває з дня державної реєстрації.

1.7. Підприємство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.

1.8. Підприємство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим статутом та рішенням керівних органів підприємства.

1.9. Місцезнаходження підприємства: __________________________ __ ___.

 

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою вирішення економічних і соціальних проблем та одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності підприємства в Україні є:

2.2.1. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов’язаних (в т. ч. створення автогосподарств).

2.2.2. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов’язана з будь-якими об’єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.

2.2.3. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об’єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до чинного законодавства України. Інвестиційна та лізингова діяльність.

Коментувати

Зразок (бланк) позовної заяви до суду про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

Додав cadaver | Червень 5, 2009

До ______________ суду

                                                           ______________ області

 

            Позивач:                                 Петров Петро Петрович,

Адреса проживання

           

Відповідач:                            закрите акціонерне товариство «Назва товариства»

Адреса місця роботи

 

Ціна позову:   сума відшкодування

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про поновлення на роботі     

                                   і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

 

            З (дата прийняття на роботу) я працював в закритому акціонерному товаристві

«Назва товариства» м. _____________ на посаді (займана вами посада).

            (дата вашого звільнення) року мене звільнили з роботи у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України.

            Вважаю дане   звільнення незаконним, таким що не відповідає вимогам чинного законодавства   з наступних підстав.

            Як зазначено в   ч. 1, 2 ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці   переважне право     на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних   умовах   продуктивності     праці і    кваліфікації перевага в залишенні на роботі   надається особам, у сім’ї яких     немає інших працівників   із самостійним заробітком, працівникам з тривалим   безперервним   стажем   роботи   на даному підприємстві, в установі, організації, а також іншим категоріям працівників.

            Як можна пересвідчитися із документів про мій освітній рівень, про курси підвищення кваліфікації які я проходив працюючи на даному підприємстів, а також як показують фактичні дані продуктивність моєї праці є більшою ніж продуктивність праці інших працівників, що займають аналогічні посади на підприємстві і під скорочення не потрапили.

До того ж я я довше працюю на даному підприємстві ніж інші працівники та маю на утриманні двох неповнолітніх дітей, сина віком 9 років та дочку віком 12 років.  

Керуючись вищенаведеним переважне право на залишенні на роботі у зв’язку із скороченням штату повинно було б бути надано мені, але цим моїм правом роботодавець знехтував.

Як передбачає   ч. 1, 2 ст. 235 КЗпП працівник, що був звільнений з роботи незаконно (з порушенням вимог чинного законодавства) повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Одночасно з цим повинно бути вирішене питання про виплату йому середнього заробітку за час   вимушеного   прогулу   або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи,   але не більш як за один рік.

На даний момент я перебуваю в вимошеному прогулі (кількість днів прогулу з – по). За цей час роботодавець зобв’язаний виплатити в мою користь заробітну плату в сумі 18 000 грн. 21 коп. ( розрахунок суми заробітної плати, що підлягає компенсації ). Вимоги по відшкодуванню заробітної плати може бути збільшено на час розгляду сприви в суді .

У відповідності з п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” і п. 1 ч. 3 ст. 81 ЦПК України я звільнений від сплати судового збору та збору на інформаційно-технічне забезпечення.

Обставини викладені в позовній заяві знаходять своє підтвердження у додатках.

На підставі викладеного й у відповідності з п. 1 ст. 40, ч. 1, 2 ст. 42, п. 2 ч. 1 ст. 232, ч. 1, 2, 5 ст. 235 КЗпП України,

 

прошу:

 

            1. Поновити мене на роботі, на підприємстві (назва підприємства), на раніше займаній посаді.

2. Стягнути із роботодавця суму заборгованості по заробітній платі в мою користь, за час вимушеного прогулу.

         

Додатки:

 

1.       Копія наказу про прийняття на роботу.

2.       Копія наказу про звільнення з роботи.

3.       Копії свідоцтв про народження дітей.

4.       Довідка з місця проживання.

5.       Довідка про середній заробіток.

6.       Копії позовних заяв.

 

  „____”___________        __ р.                                                  _____________

Коментувати

Зразок позову до суду про виплату допомог матерям.

Додав cadaver | Червень 5, 2009

Позивач: …………Галина Михайлівна, 19…..р.н.
 Індекс   с…………… вул…………….
 Паспорт ………… код ……………..

Відповідач: Управління праці та соціального
 Захисту населення
 …………….. вул. …………………..

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПОЗОВ
про визнання дій неправомірними і виплату державної допомоги
(в порядку ст.ст. 17, 104 КАС України)
 Я, ……………… Галина Михайлівна, є матір’ю двох дітей ………………………… – ……….. р.н., ……………………….. – 04.03.2007 р.н.). З ………………….. року перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку, на основі Наказу № ……. від ………….2007 року по ……………………. та в порядку, що визначено Кзпп України та ЗУ «Про відпустки», що визначається відповідно до ст..ст.1,13,14,15 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст..43 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», ст.ст. ЗУ «Про Державний бюджет України на 2006, 2007, 2008, 2009 роки».
У Загальній декларації прав дитини 1948 р. (п. 2 ст. 25) визнано, що материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. У Декларації прав дитини 1959 р., одним з співавторів якої була Україна, підкреслено, що ” дитина внаслідок “її фізичної та розумової незрілості потребує соціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження”. На необхідності такої охорони наголошувалось ще в Женевській декларації прав дитини 1924 р. В ній зазначено, що діти не можуть здійснювати свої права самостійно, а тому потрібна особлива увага з боку суспільства до цієї категорії населення. У зв’язку з цім ООН закликала батьків, чоловіків, жінок як окремих осіб, громадські організації, місцеві органи влади і національні уряди до того щоб, вони визначали і здійснювали ці особливі права законодавчими та іншими заходами. У ст. 24 Міжнародного пакта про громадські і політичні права 1966 р. підкреслено, що кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі як малолітньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави. Це відображено зокрема і в рішеннях Європейського суду з прав людини, які після ратифікації Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод (1997 рік) стали частиною національного законодавства. В них відзначається, що адміністративні органи є складовою  держави, яка керується принципом верховенства права, а відтак інтереси цих органів збігаються з необхідністю належного здійснення правосуддя. Якщо адміністративні органи відмовляються або неспроможні виконати рішення суду, чи навіть зволікають з його виконанням, то гарантії, надані статтею 6 Конвенції стороні на судовому етапі, втрачають сенс.  Аналогічні засадничі твердження містяться і в Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, затвердженій Указом Президента України № 361/2006 від 10 травня 2006 року. Вирішення справи в суді без невиправданого і необґрунтованого зволікання є запорукою ефективного захисту особою своїх прав. У той самий час судовий захист, як і діяльність суду, не може вважатися дієвим, якщо судові рішення не виконуються або виконуються неналежним чином і без контролю суду за їх виконанням – відзначається у Концепції.
У конституції наша держава проголошена демократичною, соціальною, правовою, правовою державою (ст.1), і визнано, що найвищою соціальною цінністю в ній є людина, її права та свободи, гарантування яких є головним обов’язком держави (ст.3). Права та свободи людини непорушні (ст.21), їх зміст і обсяги  при ухваленні нових законів чи внесені зміни у чинні закони не можуть бути звуженими (ст.22). Натомість Законами України про державний бюджет на 2007, 2008 і 2009 роки мої права на отримання відповідних допомог по догляду за дитиною, та виплат на утримання двох дітей мінімальні, які є складовою мого та моїх дітей конституційного права на соціальний захист і достатній рівень життя (ст.46, 48 Конституції), порушені.     
У відповідності до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним страхуванням за рахунок внесків громадян, підприємств, установ, організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.
Пенсії, інші соціальні виплати та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (згідно ч.3 статті 46 Конституції України).
Згідно Преамбули Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 року – цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з врахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

Коментувати

Зразок (бланк) ухвали про обєднання адміністративних справ в одне провадження

Додав cadaver | Червень 5, 2009

Стаття 116 КАС України передбачає можливісь обєднання адміністративних справ в одне провадження для спільного розгляду і вирішення адміністративних справ за однорідними позовними заявами одного й того ж позивача до тогож відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до одного й того самого відповідача.

Ухвала про обєднання адміністративних справ в одне провадження може виноситися як і під час розгляду судової справи ( у судовому засіданні) так і до початку судового розгляду справи.

Нижче приведені зразки ухвал про обєднання адміністративних справ в одне провадження як в судовому засіданні так і до початку розгляду справи.

 

   


                                                                           УКРАЇНА

                                      КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

                                                                         УХВАЛА

про об єднання адміністративних справ в одне провадження

19 листопада 2008 року                                                                                  Справи № 2-а-ХХХХХ/08,

Суддя Київського окружного адміністративного суду Фамілія І.П., розглянувши позовну заяву приватного підприємства «ХХХХХХХХХХ»

         до     ХХХХХХХХХХ  

про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення

ВСТАНОВИВ:

Подана заява відповідає вимогам, встановленим ст.106 КАС України. Підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні. В справі достатньо доказів для призначення справи до розгляду в судовому засіданні. В провадженні суду є аналогічна справа за позовом приватного підприємства «ХХХХХХХХХХ» до ХХХХХХХХХХ, про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення.

                На підставі викладеного, керуючись ст.116, ст.107 КАС України, –

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження по справі за позовом приватного підприємства «ХХХХХХХХХХ» до ХХХХХХХХХХ про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення.

Об’єднати дану справу в одне провадження   із справою № 2-а-ххххх/08 за позовом приватного підприємства „ХХХХХХХХХХ” до     ХХХХХХХХХХ про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення присвоївши № 2-а-ххххх/08.

Призначити справу до розгляду в судовому засіданні 23 .10.2008 року о 10 год.00 хв. в приміщенні Київського окружного адміністративного суду за адресою М.Київ з участю сторін.

Відповідно до ст.71 КАС України в адміністративних справах обов язок доказування покладається на суб єкта владних повноважень.

Запропонувати відповідачу в разі невизнання адміністративного позову подати до 23 .10.2008 року заперечення проти позову та докази на обґрунтування цих заперечень.

Копію ухвали та інформацію про права та обов’язки сторін невідкладно направити особам, які беруть участь у справі. Відповідачу також направити копію позовної заяви та додані до неї документи.

На судове засідання викликати осіб, які беруть участь у справі.

Справа розглядатиметься суддею одноособово  

Ухвала оскарженню не підлягає.                                                                               

 

 

 

Суддя                                                                                                    Фамілія І.П.

Коментувати

2 Наступна